Bildiri Çağrısı

III. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

Afro-Avrasya: Modern İpek Yolu

Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi bir "Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri" kongresidir.

Bir tarafta Kırım diğer tarafta Kıbrıs olmak üzere iki kapılı İstanbul Şehri, etrafını çevreleyen denizler, buraya dökülen nehirler ve onlarla bağlantılı diğer suyolları vasıtası ile Afro-Avrasya’nın merkezini Anadolu’ya ve Akdeniz’e bağlamaktadır. Bu bağlantı, Karadeniz’de Tuna yoluyla Balkanlar ve Avrupa’ya, Don, Dinyeper, Dinyester ve Volga yoluyla Rusya içlerine, Hazar Denizi havzasına ve Orta Asya Cumhuriyetleri’ne ulaşmaktadır. İstanbul şehri, Avrupa ve Asya arasında coğrafi bir ayrım gibi gözükmesine rağmen, Avrupa ve Asya’yı doğu-batı ekseninde Avrasya’nın merkezini de Akdeniz’e ve dolayısı ile Afrika’ya kuzey-güney istikametinde birleştirmektedir.

İstanbul’un bu eşsiz jeopolitik ve jeostratejik konumu Afro-Avrasya coğrafyasının merkezi denge noktası olarak çok büyük bir önem kazandırmaktadır.

Türk Boğazları, bu geniş coğrafyanın kalp kapakçıkları konumundadır.

İstanbul ve onun dış dünya ile irtibatını sağlayan deniz, kara ve demir yolları küresel ve bölgesel güç dengeleri ve güvenlik stratejileri açısından büyük öneme sahiptir.

Buradan hareketle Afro-Avrasya jeopolitiğinde Batı-Doğu, Güney-Kuzey ekseninde İstanbul’un denge merkezi konumuna yükseldiği böylesi bir süreçte, ilk tecrübeyi Kazakistan'da ikinci tecrübeyi İspanya coğrafyasında ve Endülüs medeniyet havzasında yaşadıktan sonra, üçüncü kongrenin yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle Afro-Avrasya'nın denge şehri İstanbul’da yapılacak olmasının, bu kongrenin asıl amaçlarından olan medeniyetler ve kültürler arası etkileşimin geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de bir dengeye oturtulabilmesi adına tüm katılımcıları beklemekteyiz.

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri, İngilizceFransızcaRusça ve Arapça olarak sunulabilecektir.

2017-05-17 00:55